Logga in

Avtal om båtplats, båtplatsregler


Avtal om båtplats

Detta båtplatsavtal (“Avtal”) har ingåtts på denna dag mellan:

Hensviks Samfällighetsförening, organisationsnummer 716418-9388, med adress

Kalkhusvägen 32, 763 71 Herräng (“Hensviks Samfällighetsförening”); och

Namn: ____________________________________________

Personnummer: ____________________________________

Adress: ___________________________________________

__________________________________________________

Telefonnummer: ____________________________________

FormEpost: ________________________________________

FormFastighet: Hensvik ______________________________ Medlem

____ Ej medlem

(“Båtägare”).

Hensviks Samfällighetsförening och Båtägaren benämns tillsammans som “Parterna” och individuellt som “Part”.

 1. Bakgrund

 1. Hensviks Samfällighetsförening tillhandahåller båtplatser med bommar vid Fiskarlillhällan och Kalkhusudden och bojplatser vid Kalkhusviken.

 1. Båtplatserna vid Fiskarlillhällan och Kalkhusudden är i första hand avsedda för medlemmarna i Hensviks Samfällighetsförening. I mån av plats erbjuds båtplatser till icke-medlemmar. Hensviks Samfällighetsförening har en kölista där intresserade av att hyra båtplats kan anmäla sig, se föreningens hemsida, www.hensvik.eu, för mer information.

 1. Samfällighetsföreningen utser en hamnkapten / kontaktperson för Fiskarlillhällan respektive Kalkhusudden. Information om gällande kontaktperson finns på föreningens hemsida.

 1. Ordningsreglerna för båtplatserna kan ändras under den tid avtalet löper. Senast gällande regler publiceras på föreningens hemsida.

 1. Båtplats

 1. Detta Avtal gäller båtplats i vatten för användning av båt under sommarperioden och ger Båtägaren rätt att hyra båtplats nummer ___________belägen vid (Fiskarlillhällan / Kalkhusudden) (”Båtplatsen”).

 1. Byte av Båtplats kan ske under året. Avgiften enligt punkt 5 skall betalas för Båtplats innehavd före bytet.

 1. Nyckel

 1. Nyckel till vägbom till Fiskarlillhällan kvitteras ut från hamnkapten vid Hensviks Samfällighetsförening mot depositionsavgift på 1000:-

 1. Avtalstid

 1. Avtalet löper tillsvidare från och med datumet för dess undertecknande och gäller per kalenderår.

 1. Avtalet måste sägas upp för att upphöra att gälla och kan sägas upp av vardera Part med beaktande av att uppsägning måste ha kommit den andra Parten till handa senast den 30 november för att ett nytt kalenderår inte ska anses börja löpa.

 1. Uppsägning måste ske skriftligen.

 1. Om båtplats ej utnyttjats två (2) på varandra följande säsonger anses Avtalet vara uppsagt.

 1. Uppsägning av båtplats kan göras av samfällighetsföreningen, till exempel om det finns en kö av medlemmar.
  Uppsägning görs primärt av båtplats där innehavaren inte är medlem i samfällighetsföreningen, alternativt av båtplats där innehavaren har mer än en båtplats.
  Meriterande för att få behålla en båtplats är den tid uthyrningen pågått samt medverkan vid arbetsdagar.

 1. Avgift

 1. Båtägaren ska betala en årlig avgift. Avgiftens storlek bestäms på Hensviks samfällighetsförenings årsmöte. Avgiften faktureras samtidigt med årsavgiften för samfällighetsföreningen.

Betalningen ska märkas med Båtägarens namn.

 1. Båtägarens skyldigheter

 1. Båtägaren ska följa de vid var tid gällande ordningsreglerna för Båtplatsen, se föreningens hemsida. Båtägaren är skyldig att hålla hamnområdet fritt från skräp och det är ej tillåtet att förvara några saker på Båtplatsen eller hamnområdet.

 1. Båtägaren är skyldig att vid var tid inneha en gällande ansvarsförsäkring för sin båt. Ersättning för eventuella skador på intilliggande båt eller brygga kan utkrävas av ägaren till skadad båt eller dess försäkringsbolag.

 1. Båtägaren äger ej rätt att göra ändringar på Båtplatsen utan godkännande av hamnkapten

 1. Båtägaren ska deltaga obligatoriskt på arbetsdagar då bl.a. bommar läggs i och tas upp. Bomiläggning och upptag sker på vår och höst, enligt de tider som publiceras på Hensviks Samfällighetsförenings hemsida, www.hensvik.eu.

 1. Parkering på Fiskarlillhällan får endast ske för lossning och lastning.
  Parkering vid Kalkhusudden får ske vid gräsytorna alldeles innan hamnen. Parkering får ej ske vid båthusen, då detta är en vändplats.

 1. Överlåtelseförbud

 1. Båtplats är personlig och får inte överlåtas eller upplåtas i andra hand till tredje man utan Hensviks Samfällighetsförenings skriftliga samtycke.

 1. Lagval och tvist

 1. Svensk rätt ska tillämpas på detta Avtal och tvist till följ av Avtal ska avgöras i allmän domstol.

Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav Parterna tagit varsitt exemplar.

Hensvik den___/____202

Hensviks Samfällighetsförening / Båtägare


______________________________ _____________________________

Namnunderskrift / Namnunderskrift

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.